บทความล่าสุด

งานบวชพระ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย

งานบวชพระชาวมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย ประเพณีชาวมอญ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 คุณพ่อธเนศ กล่อมน้อย และคุณแม่ มิตตา สุนะหงส์ ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการอุปสมบทให้กับ นายชายชาญ กล่อมน้อย ซึ่ งเป็นบุตรชาย คนที่ 2 และเป็นคนสุดท้องของครอบครัว https://youtu.be/J0gcMDcl1yA พิธีจัดขึ้น ตามประเพณีของชาวมอญ แถบย่านอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี...
โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

กรมทางหลวงชนบท เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (สัมมนาโครงการ) โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เป็นโครงการที่ กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง บรรเทาและแก้ไขปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันออก และตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ในการแก้ไขปัญหาจราจร การพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากความต้องการในการเดินทาง ด้านระบบคมนาคมขนส่งของประชากรที่ต้องเดินทางเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการสะพานสนามบินน้ำ และในปี พ.ศ. 2564 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท...
สหกรณ์นักเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า

สหกรณ์นักเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สหกรณ์นักเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้กระบวนการสหกรณ์เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะและความรู้ในการทำงานสหกรณ์เช่นการทำงานร่วมกันการประชุม การฝึกหัดขาย การบันทึกบัญชี นอกจากนี้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนยังเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ทำให้เกิดการบูรณาการต่างๆที่มากขึ้น          สหกรณ์นักเรียน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันจัดตั้งขึ้น มีนักเรียนเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก่อนการจัดตั้งนักเรียนจะได้เรียนรู้สาระวิชาสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นทักษะเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมต่างๆ โดยมีครูให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยการปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินการอยู่บนพื้นฐาน อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์...
video

ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ขบวนแห่พระ-สรงน้ำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อำเภอด่านช้าง

ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ขบวนแห่พระ-สรงน้ำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อำเภอด่านช้าง สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สนง.การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานท้องถิ่น อ.ด่านช้าง  ได้ร่วมจัดงานประเพณี ขบวนแห่พระ และสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง ของชาวอำเภอด่านช้าง บริเวณรอบตลาดเทศบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมี...
video

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65

https://youtu.be/VbbbuKYA5sU เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65 มอบความสุขให้ทุกท่าน เน้นกิจกรรมวัฒนธรรมไทย...
โลกตะลึง!! ประเทศไทยค้นพบยาตำรับสมุนไพรรักษาโควิด-19 ประสิทธิภาพสูง !! รักษาผู้ป่วยโควิด19หายได้ KERRA เคอร่า

โลกตะลึง!! ประเทศไทยค้นพบยาตำรับสมุนไพรรักษาโควิด-19 ประสิทธิภาพสูง !! รักษาผู้ป่วยโควิด19หายได้

https://youtu.be/h5vE5zeKz7Y    เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย นักวิจัย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน นักวิชาการ คณาจารย์...
การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กตามกฎกระทรวง สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 หมวด 2

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๙/2 (๑) (๒) (๓) (๖) (๔) (๑๑) และ (๑๒) และมาตรา ๑๐๕ วรรคสาม บัญญัติให้การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเรื่องการกำหนดขนาดของสหกรณ์ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ  การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล  การจัดทำบัญชี  การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ...
สุพัฒน์ วัชรปาณ “พี่ตุ๋ย" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.นครราชสีมา

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่ง สุพัฒน์ วัชรปาณ “พี่ตุ๋ย” นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.นครราชสีมา

กองบรรณาธิการทราบข่าวร้าย ว่าหนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ได้สูญเสียผู้สื่อข่าวฝีมือดีอย่างไม่มีวันหวนกลับ คุณสุพัฒน์ วัชรปาณ หรือพี่ตุ๋ย ผู้สื่อข่าวประจำ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเช้า เวลา 06.20 น. ของวันที่ 21...
video

ชาวไทยเชื้อสายมอญชุมชนบางกะดี่ จัดงานวันชาติมอญ ประจำปี ครั้งที่ 75 ที่วัดสุธรรมวดี

https://youtu.be/-mmI0Od2csE ชาวไทยเชื้อสายมอญชุมชนบางกะดี่ จัดงานวันชาติมอญ ประจำปี ครั้งที่ 75 ที่วัดสุธรรมวดี ประชาชนชาวไทยเชื้อสายมอญร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองวันชาติมอญ ครั้งที่ 75 โดยมีประชาชนเชื้อสายมอญทั้งหญิงและชายที่พักอาศัยที่ชุมชนบางกะดี่ เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากที่ วัดสุวรรณวดี  ซอยบางกระดี่...
ผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้า เจิมป้ายวัดหงษ์และรับพระพุทธปฏิมาสมบัติประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบาน

ชาวพุทธวัดหงษ์และคณะกรรมการของวัดหงษ์ รับเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งแก่พระกากัน มาลิค ทูตสันติภาพ

ผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้า เจิมป้ายวัดหงษ์และรับพระพุทธปฏิมาสมบัติประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบาน  เมื่อเวลา 11.00น.วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. วัดหงษ์ ตำบลหันสัง อำเภอ บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวพุทธวัดหงษ์และคณะกรรมการของวัดหงษ์รับเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งแก่พระกากัน มาลิคทูตสันติภาพ ซึ่งเป็นดาราบอลลีวู้ด เป็นที่รู้จักกันในการแสดงบพบาทภาพยนตร์ดังเรื่อง "สิทธัตถะ...