ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุก วันนี้ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายสนิท ศรีวิหค ,นายธีระ อนันตเสรีวิทยา และ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ,นายวิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง , หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเป็นการปรับการให้บริการประชาชนตามนโยบายเชิงรุก ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น ได้เป็นอย่างดี

อำเภอยิ้ม ภูเก็ต

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม เกิดขึ้นจากกรมการปกครอง ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม โดยพิจารณาจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดตั้งฯ ซึ่งกรมการปกครองได้พิจารณาให้จังหวัดภูเก็ตร่วมในโครงการขยายผลจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยรับผิดชอบตามโครงการ และกำหนดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม ณ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดภูเก็ต

อำเภอยิ้ม ภูเก็ต

กำหนดให้บริการประชาชน เรื่องการแจ้งเกิด แจ้งตาย ทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เปิดทำการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ 1 คน ผู้ช่วยนายทะเบียน 1 คน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน 1 คน หมุนเวียนสับเปลี่ยนในการให้บริการ ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบสนองจากประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี โดยสังเกตจากสถิติของผู้มาขอรับบริการเพิ่มขึ้น

ขอบคุณข้อมูล ปชส.จ.ภูเก็ต

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959