ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อเวลา 10.00น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคีศรีอยุธยา ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่3 ของปีงบประมาณ2561ที่ วัดบันไดช้าง ตำบล หัวเวียง อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นาย วรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมในวันนี้

การจัดงานในวันนี้เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทุกจังหวัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการด้านการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและได้รับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ วัดบันไดช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรม ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อมไหม คลินิกศัตรูพืช คลินิกสาธารณสุข คลินิกพันธุ์พืชเพราะเลี้ยง

และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วันนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางเกษตร ไม่น้อยกว่า 300 ราย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959