ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

สังคมโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็ว เป็นผลมาจากระบบสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต้องปรับตัวให้ทัน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

น.ส.บุษกร วงศ์สุวรรณ ประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ให้สัมภาษณ์กับ “ประชาไทนิวส์ออนไลน์” ว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ในปี 2563 ที่ต้องการปฏิรูปแรงงาน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (Workforce Transformation) โดยมีการจัดทำ “โครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์” ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดย สปส. ได้จัดทำ แฟ้ม แปลงเข้าสู่ระบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณการใช้เอกสาร ให้ นายจ้าง บุคลากร และแรงงาน เข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วประเทศ ลดระยะเวลาขั้นตอนเอกสารต่างๆ ลง โดยคาดว่า ในปี 2564 จะสามารถ นำข้อมูลเข้าแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบ 100%

ทั้งนี้ สปส. มีศูนย์จัดเก็บข้อมูล Database และมีระบบ Backup ข้อมูลไว้ถึง 2 ที่ ข้อมูลจะไม่มีการสูญหายอย่างแน่นอน สำหรับปีนี้วางแผนว่าจะนำข้อมูล เข้าระบบได้ประมาณ 50% โดยข้อมูลนายจ้างทั่วประเทศ มีทั้งหมด 90,000 แฟ้ม สปส.นนทบุรี มี 19,000 แฟ้มโดยภายในปี 2564 จะจัดเก็บทั้งหมดให้เข้าอยู่ในระบบ จะช่วยให้การพิจารณาธุรกรรม การติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นายจ้าง สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดเวลา ลดขั้นตอนต่างๆ ลงได้มาก

นอกจากนี้ สปส.ยังมีบริการ การจ่ายเงินสมทบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งข้อมูลผ่าน e  – Payment สามารถจ่ายเงินสมทบผ่านธนาคารที่เป็นสมาชิกได้ 6 แห่ง อาทิธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯลฯ โดยที่นายจ้างจะสามารถ จ่ายเงินสมทบผ่านแบงก์ที่ตนเองมีบัญชีและหักบัญชีได้ทันทีโดยผ่าน e-Payment สะดวกรวดเร็วมากกว่าเดิม

ทางด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดหาสมาชิก ตามมาตรา 40 เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม เราใช้แนวทางของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนำ “หลักการบวร” มาช่วยประชาสัมพันธ์ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน มีการสร้างเครือข่ายเป็นตัวแทนตามมาตรา 40 ร่วมจัดหาสมาชิก ถ้าหาสมาชิกพิ่มเข้ามาได้ สมาชิกผู้หาจะได้เงินคนละ 13 บาท ครบ 300 คน ก็จะได้ค่าตอบแทน 390 บาท สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันที ในอนาคต อาจจะลดลงมาเหลือ 10 คน หรือ 5 คน ก็สามารถเบิกจ่ายได้ และวิธีการนี้ จะทำให้การประชาสัมพันธ์ของ สปส. เป็นไปอย่างทั่วถึง นอกจากการใช้หลักบวรแล้ว หน่วยงานยังทำคลิปภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทุกช่องทาง สื่อ เช่น LINE Facebook YouTube ให้ประชาชนสามารถรับรู้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประกันสังคมได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว

ส่วนเรื่องการรับมือจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางสปส.มีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีมาตรการรองรับอยู่ ผู้ประกันตนที่ติดไวรัส สามารถใช้บริการสถานพยาบาลฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ทาง คณะกรรมการประกันสังคม ยังมีมติให้ลดเงินสมทบ ลงเหลือ 4% จากเดิม 5% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ ต้องรอออกประกาศรัฐมนตรีและส่งให้ครม. เห็นชอบอีกครั้ง ถึงจะประกาศออกมา หากประกาศบังคับใช้แล้ว จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือน มี.ค. และมีผลต่อไปอีก 6 เดือน

ส่วนที่ สปส.นนทบุรี ได้มีการป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการติดเชื้อไวรัส มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้ามาในสำนักงาน และวันหยุดจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อมากที่สุด

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959