ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมวรลักษ์ โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้จัด โครงการรวมพลังสตรีอำเภอขาณุวรลักษบุรี ก้าวสู่ผู้นำสตรียุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 และในโอกาสวันคล้าย วันสตรีสากล เมื่อวันที่8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
โดย นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรีอำเภอขาณุวรลักษบุรี ก้าวสู่ผู้นำสตรียุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0
นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการในวันนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ อำเภอขาณุวรลักษบุรีได้จัดตั้งองค์กรสตรีในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอจำนวน 1 คณะ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน จำนวน 143 คณะ ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งหมดแล้ว

ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นำสตรี การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการพูดในชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพแก่ผู้นำสตรี

เพื่อเป็นการเตรียความพร้อมให้ผู้นำสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความพร้อมให้ผู้นำสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆในการรองรับก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนผู้นำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสมาชิกองค์กรสตรีด้วยกัน รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนา สมาชิกสัมมาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี และตลาดคนไทยยิ้มได้
และได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการดังนี้ ท่านณรงค์ ชัยจำรัส นาอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางศิริมนต์ พึ่งเจียม สมาชิกสโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษบุรี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขาณุวรลักษบุรีทุกภาคส่วน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขาณุวรลักษบุรี ธรรมาภิบาลอำเภอขาณุวรลักษบุรี และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากท่าน ดร.ขณิษฐา กาญจนรังษีนนท์ อดีตนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญและผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมพัฒนาชุมชน อาจารย์ไพศาล ช ศิริสนธิ อดีตรักษาการพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร
รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ให้เกียรติเป็นพิธีกรโดย อาจารย์สุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรีขาณุวรลักษบุรี ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากทางโรงเรียนขาณุวิทยา โดย ดร.กนกรัตน์ คงไทย อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา
ในโอกาสนี้ นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้นำสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ สิ่งใดรับการพัฒนาจากสตรีที่บำเพ็ญประโยชน์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวม11 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้นำสตรี หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกสัมมาชีพชุมชนผลิตภัณฑ์โอทอป ตลาดคนไทยยิ้มได้ของอำเภอขาณุวรลักษบุรีเป็นอันดับต่อไป

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
Cr.อ.สุเมธ บัวสำลี ภาพ/ข่าว 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959