ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาผลิตใหม่ (Field Day)และแสดงผลงานครบรอบ50ปี กรมส่งการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 10.00น. นาย สำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาผลิตใหม่ (Field Day)และแสดงผลงานครบรอบ50ปี กรมส่งการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นาย วรชัยย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานครบรอบ50ปี กรมส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 4 สถานี

การแสดงผลงายในวาระครบรอบ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร การสาธิตการใช้อากาศยานไร้สายคนขับ (โดรน)พ่นสารป้องกันจัดการศัตรูพืช การไถกลบปอเทือง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร และ การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า350คน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอ นครหลวง ผู้นำเกษตรกรและภาคเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เรียกกว่า ศพก.อำเภอ ละ 1 แห่ง และมีเครือข่ายในอำเภออีกอย่างน้อย10แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบที่เรียกว่า ประธาน ศพท.ได้ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่เกษตรกรข้างเคียง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการให้บริการและถ่ายทอดความรู้ เท่าที่ทราบข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ศพก.หลัก 16 ศูนย์ และมีศูนย์เครือข่ายกว่า 160 ศูนย์ ซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯแห่งนี้ก็เป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก.อำเภอนครหลวงด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959