ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งการบริหารงานของหน่วยงาน นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ การบริหารงานของหน่วยงานโดยรวมสัมฤทธิ์ผล

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี "CPD Nonthaburi"

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการได้มาซึ่งทรัพยากรที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ การบริหารงานด้านพัสดุที่ดีจะช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการนั้นๆ ได้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีการนำระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การบริหารต้นทุน (Cost Management) และการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) เพื่อให้  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส รวดเร็ว ประหยัด และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐอย่างแท้จริง รวมทั้งทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งของระบบ GFMIS เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็วยิ่งขึ้น

นางสาวสาวิตรี พันธุ์วงษ์ งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งการบริหารงานของหน่วยงาน นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ การบริหารงานของหน่วยงานโดยรวมสัมฤทธิ์ผล

อย่างไรก็ตามงานด้านพัสดุเป็นงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแนวปฏิบัติของทางราชการที่มีการปรับเปลี่ยน    อยู่เสมอ ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุต้องหมั่นศึกษาติดตาม และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการบริหารพัสดุ ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว   มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่หากเกิดข้อผิดพลาด

จากกระบวนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติศึกษา กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการอย่างถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารสามารถกำกับดูแลการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

นางสาวสาวิตรี พันธุ์วงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959