ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เป็นโครงการที่ กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง บรรเทาและแก้ไขปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันออก และตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ในการแก้ไขปัญหาจราจร การพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากความต้องการในการเดินทาง ด้านระบบคมนาคมขนส่งของประชากรที่ต้องเดินทางเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการสะพานสนามบินน้ำ และในปี พ.ศ. 2564 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี โดยกำหนดให้มีการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องและกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการออกแบบและการศึกษาด้านอื่นๆของโครงการให้มีความเหมาะสม รอบคอบ และได้รับการยอมรับจากประชาชน ชุมชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยที่ผ่านมาได้จัดการประชุมปฐมนิเทศ การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการ ซึ่งในขั้นต่อไปคือการประชุมสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนาโครงการ) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (สัมมนาโครงการ) ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทัศวรรณ สัมพันธารักษ์ และนางสาวปฏิมา ใช้ช่ำชอง

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 6014 – 8  โทรสาร 0 2948 6013  

E-mail : pdc_con@yahoo.com  

Website :  www.สะพานสนามบินน้ำ.com

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959