ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายวิสิษฐ์ สกุลยืนยง ได้เป็นประธานเปิดงาน การทำโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน

“ตามรอยเท้าพ่อ”
วันนี้ ณ.เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังกวัดกำแพงเพชร
28 กรกฎาคม 2560
สำนัดงานเกษตรอำเภอคลองขลุง และเทศบาลตำบลวังยาง ได้จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เมื่อเวลา 11.00 น ท่านนายอำเภอ คลองขลุง นายวิสิษฐ์ สกุลยืนยง ได้เป็นประธานเปิดงาน การทำโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน โดยกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เทศบาล ตำบลวังยาง
โดยนายปรารภ คันธวัน เกษตรอำเภอคลองขลุง ได้กล่าวรายงาน ในการจัดทำโครงการ 9101ฯ
ตาม หลักการปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จ จำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เริ่มจากการคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินโครงการ ด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ(พ. ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและภาคเกษตรรวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเกษตร เศรษฐกิจ ฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนและการบริหารจัดการโครงการด้วยตนเองภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิดการวิเคราะห์และการนำไปปฏิบัติจริง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะกับสภาพ ท้องถิ่นของและชุมชน อันส่งผล ต่อเนื่องให้ภาคเกษตรมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ท่านนายอำเภอคลองขลุง ได้ชมการทำปุ๋ยอินทร์ของประชาชนที่ได้จัดทำตามโครงการ9101ฯดังกล่าวและได้กล่าวถึง ประโยชน์ ที่จะได้รับจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งหลายประการ ตาม แนวโครงการ ที่ได้กระทำในวันนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนได้นำไปใช้จริงและจะได้เห็นผลจริง ในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วิโรจน์ เรื่อศรีจันทร์ ประชาไท/รายงาน

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959