ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กรมทางหลวงชนบท ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง บรรเทาและแก้ไขปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันออก และตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ในการแก้ไขปัญหาจราจร การพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากความต้องการในการเดินทาง ด้านระบบคมนาคมขนส่งของประชากรที่ต้องเดินทางเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการสะพานสนามบินน้ำ และในปี 2564 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี โดยกำหนดให้มีการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาด้านอื่นๆ ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทในการรับรู้ข้อมูลการดำเนินโครงการ และแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ในวันที่ 24 และ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกำหนดการดังนี้

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทัศวรรณ สัมพันธารักษ์ และนางสาวจันทร์จิรา ภาโสม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 6014 – 8 โทรสาร 0 2948 6013 E-mail : pdc_con@yahoo.com Website : www.สะพานสนามบินน้ำ.com

บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ สถานที่ติดต่อโครงการ

•สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ : 0 2551 5415,0 2551 5417 โทรสาร : 0 2551 5896 E-mail : drrsaraban@drr.go.th

•แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี เลขที่ 99/10 หมู่ 2 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2969 0610 ต่อ 205 โทรสาร : 0 2969 0610 ต่อ 205 E-mail : nonthaburi@drr.go.th

•ด้านการออกแบบ : บริษัท เอพซิลอน จำกัด เลขที่ 335 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ : 0 2571 2751 ถึง 60 โทรสาร : 0 2571 2740 E-mail : epsilon@epsilon.co.th

•ด้านการสำรวจและจราจร : บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 02-318-7235 โทรสาร : 02-318-7236 E-mail : chotichinda@chotichinda.co.th

•ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน : บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ : 02-948-6014-8 โทรสาร : 02-948-6013 E-mail : pdc_con@yahoo.com

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959