ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สหกรณ์นักเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ

  1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้กระบวนการสหกรณ์
  2. เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะและความรู้ในการทำงานสหกรณ์เช่นการทำงานร่วมกันการประชุม การฝึกหัดขาย การบันทึกบัญชี นอกจากนี้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนยังเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ทำให้เกิดการบูรณาการต่างๆที่มากขึ้น

         สหกรณ์นักเรียน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันจัดตั้งขึ้น มีนักเรียนเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก่อนการจัดตั้งนักเรียนจะได้เรียนรู้สาระวิชาสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นทักษะเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมต่างๆ โดยมีครูให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยการปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินการอยู่บนพื้นฐาน อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ เช่น

                 กิจกรรมสหกรณ์การเกษตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ต้นทุนการผลิตที่ได้จะนำมาประกอบอาหารกลางวัน โดยจำหน่ายให้แก่ครอบครัวผู้ปกครองและชุมชน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยจำหน่ายผ่านกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ นักเรียนจะได้ฝึกการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผน

   กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้นักเรียนฝึกนิสัยการออม ประหยัด คือ สมาชิกนำเงินมาฝากàสหกรณ์รับฝากเงินàสมาชิกได้รับดอกเบี้ย และสมาชิกสามารถถอนเงินออมไปใช้ ยามที่มีความจำเป็น มีการบันทึกรายการในสมุดเงินฝาก โดยนักเรียนจะได้ฝึกระเบียบวินัยด้านการใช้จ่าย

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า เป็นการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยมีขั้นตอนคือ

สหกรณ์สำรวจความต้องการสินค้าจากสมาชิกหรือผู้ปกครอง

สมาชิกมาซื้อสินค้าโดยนักเรียนที่เป็นเวรประจำวันจะทำหน้าที่ลงรายการซื้อเพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณการได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการซื้อสินค้าระหว่างปี นักเรียนจะได้ฝึกทักษะในการซื้อขายสินค้า การเลือกสินค้าอย่างมีเหตุผล และฝึกการบันทึกบัญชีอย่างง่าย

สหกรณ์นักเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า
นางสาวจินตนา ตรีนิตย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ เป็นกิจกรรมที่ให้บริการในด้านความรู้ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมส่งเสริมการสร้างนิสัยการการค้นคว้าฝึกการเป็นผู้ให้บริการตลอดจนการเอื้อเฟื้อและและการแบ่งปัน

การบริหารงานสหกรณ์นักเรียน สมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนมาเป็นกรรมการดำเนินการเป็นประธาน  รองประธาน เลขานุการ และ เหรัญญิก เป็นต้น มีการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน และช่วงปลายปีการศึกษาจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกทราบผลการดำเนินงานการจัดสรรผลประโยชน์ได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย กฎ และกติกาในการอยู่ร่วมกัน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959