ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 ที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวาน เครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/64 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมชลประทานให้การต้อนรับ 

     เมื่อได้เวลาอันสมควร นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกลได้กล่าวรายงานสรุปและเรียนเชิญ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักร-เครื่องมือในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/64 ในพิธีการเปิดนี้ผู้บริหารกรมชลประทานได้ร่วมปล่อยสัญญาณแตรลมไปพร้อมๆกับท่านประธานโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งในเขตชลประทาน  จำนวนทั้งสิ้น 40 จังหวัด  ในการนี้  สำนักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  ได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร  เครื่องมือ  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563/64 ไว้ทั้งสิ้น 5,935 หน่วย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำ 2,140 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 503 คัน เครื่องจักรสนับสนุนอื่น 3,292 หน่วย เพื่อให้การช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้งปี 2563/64 ได้อย่างทันท่วงที และลดความเสียหายจากภาวะขาดแคลนน้ำ โดยประจำการไว้ที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 – 7  และส่วนกลาง ณ สำนักเครื่องจักรกล  กรมชลประทาน  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมากรมชลประทานได้นำเครื่องจักร  เครื่องมือ  เข้าไปให้ความช่วยเหลือ  เช่น  การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ปฏิบัติการเปิดทางน้ำ  ขุดลอกคลอง  กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ  รวมถึงกำจัดผักตบชวา  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้กับประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้ในการอุปโภค  บริโภค และทำการเกษตรตลอดฤดูแล้งนี้มาอย่างต่อเนื่อง

เบนซิน จองสี นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959