ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
ร่วมพัฒนาโรงเรียนร้าง เพื่อพัฒนาเป็นเป็นโคก หนอง นาโมเดล บ้านวังโหรา

กลุ่มจิตอาสาบ้านวังโหรา ร่วมพัฒนาโรงเรียนร้าง เพื่อพัฒนาเป็นเป็นโคก หนอง นาโมเดล บ้านวังโหรา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ร่วมพัฒนาโรงเรียนร้าง เพื่อพัฒนาเป็นเป็นโคก หนอง นาโมเดล บ้านวังโหรา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มจิตอาสาบ้านวังโหรา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ได้รวมตัวกันประมาณ10คน พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด และทาสี ได้รวมตัวกันพัฒนาซ่อมแซมโรงเรียนร้าง ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้หลายปี หลังจากโรงเรียนนี้ถูกยุบไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอีกเลย

ร่วมพัฒนาโรงเรียนร้าง เพื่อพัฒนาเป็นเป็นโคก หนอง นาโมเดล บ้านวังโหรา

ชาวบ้านในชุมชนจึงลงความเห็นกันว่าจะร่วมกันพัฒนาและบูรณะอาคารเรียนเก่า และพื้นที่โดยรอบโดยอาคารหลังนี้ มีลักษณะเป็นอาคารยาวชั้นเดียว มี 4 ห้อง เพื่อใช้เป็นเหล่งท่องเทียวเชิง อนุรักษ์

ร่วมพัฒนาโรงเรียนร้าง เพื่อพัฒนาเป็นเป็นโคก หนอง นาโมเดล บ้านวังโหรา

และโครงการโคก หนอง นา บ้านวังโหรา และเป็นแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และการจักสาร เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น

ร่วมพัฒนาโรงเรียนร้าง เพื่อพัฒนาเป็นเป็นโคก หนอง นาโมเดล บ้านวังโหรา

 และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  โดยชุมชนบ้านวังโหรา เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากโดยมีทั้งป่าต้นน้ำ และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่หวงแหน และร่วมกันปกปักรักษากันเป็นอย่างดีเหมาะกับการท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบเป็นอย่างยิ่ง

ร่วมพัฒนาโรงเรียนร้าง เพื่อพัฒนาเป็นเป็นโคก หนอง นาโมเดล บ้านวังโหรา

โดยนางสาวอธิชา สนสารี  หนึ่งในกลุ่มจิตอาสากล่าวว่าวันนี้ตนเองและกลุ่มจิตอาสาบ้านวังโหรา ได้ตั้งใจกันมาพัฒนาโรงเรียนร้างแห่งนี้เพื่อจะใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาอาคารร้างแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์กับชุมชนต่อไป

พิษณุ ปาละสิงห์ น.ส.พ.ประเด็นรัฐ สุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959