ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา .09.00น. ณ ห้องประชุมอำเภอขาณุวรลักษบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระดับอำเภอตามโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน

ในการประชุมครั้งนี้ นายอุทัย ทะริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม ในวาระประชุม ตามวาระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ชุมชนสามารถจัดการความขัดแย้ง ด้วยระบบกลไกของเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของชุมชน และแจ้งนโยบาย การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น พร้อมพิจารณาแนวทางการบูรณาการการงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ ซึ่งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องหนี้สิน เรื่องที่ดิน (สปก.)และเรื่องครอบครัว

ในการประชุมพร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย เฉลิมขัยเจริญกิจ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี นายสังวรณ์ กรพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษา นายสุรพล เถาโท ที่ปรึกษา นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม ประธานสภาวัฒธรรมอำเภอฯ นางสาวกัญญาวี สืบเกิด ปลัดอำเภอฯลฯ นายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรีขาณุวรลักษบุรี และคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยอำเภอขาณุวรลักษบุรีร่วมประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนตามโครงการด้วย

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959