จัดสวนสนาม ลูกเสือ คำปฏิญาณตน สวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ

0
2024
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม

 

พระนครศรีอยุธยา

จัดสวนสนาม ลูกเสือ คำปฏิญาณตน สวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ
นายปรีชา ญาณธรรม ผู้อำนวยการชมรมผู้บริหารสถานศึกษา อ.อุทัย พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรร
ษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของสถานศึกษาใน อ.อุทัย ณ โรงเรียนหนองน้ำส้ม
วิทยาคม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ ประธานในพิธี ร่วมกับสถานศึกษาใน อ.
พระนครศรีอยุธยา 45 โรงเรียน นำ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 400 คน ประกอบพิธีทางพระพุธศาสนา และทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะต่างๆ ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม โดยมีนางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม คณะครู นักเรียน นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ตำบลหนองน้ำส้ม ร่วมดำเนินการฝ่ายจัดพิธี ดังกล่าวเนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีผ่านมา
สำหรับโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม เป็นโรงเรียนทีห่างไกลความเจริญ อยู่กลางทุ่งยัง มี นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผอ เป็นโรงเรียนต้นแบบทีดี สร้างเยาวชน ให้มีระเบียบวินัยแด่
นักเรียนทีเรียนจบไปแล้ว จะมีความรู้ความสามารถทีดี เป็นโรงเรียนต้นแบบอย่างทีดีให้กับโรงเรียนทั่วๆไป

ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.081.8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959