ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

บริษัท สุขารมยณ์ จำกัด ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 299 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและตราของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและอำนาจกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อที่ 1.( ชื่อบริษัท)
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง นาวาโทเดชา สุขารมณ์

บริษัท สุขารมยณ์  จำกัด ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

สุทัศน์ ขำวิไล บรรณาธิการ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959