ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ก่อตั้งโดยกองทัพบกในปี w.ศ. 2509 เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างอากาศยาน

ในปัจจุบันโรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ที่ 120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเกอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.มุ่งเน้นปลูกฟังในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการและการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถประกอบอาชีพ และครงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษาใหม่ รอบโควตารอบสอง ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564

“บุคลิกดี มีวินัย” เพราะคุณภาพชีวิตมีจุดเริ่มต้นจากรากฐานการศึกษา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จึงมีเป้าหมายการดำเนินการตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกองทัพบกที่ต้องการสนับสนุนการศึกษา ตลอด 55 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนมุ่งมั่นผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาสังคมและประทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาของโรงเรียน คือ “มีวินัย สนใจวิชาการ สรรค์สร้างคุณธรรม”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที Tel. 0-2550-9215-6, www.ate.ac.th

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959