ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

(วันนี้) 14 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กว่า 11 หน่วยงาน ร่วมลงนามข้อตกลงประชารัฐและแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่จะเข้าร่วมให้บริการในศูนย์บริการดังกล่าว โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐให้กับประชาชนทั้งในวันราชการและนอกเวลาราชการ อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐยุคใหม่ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959