ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จังหวัดอุบลฯ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน รับมือกับภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2560 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทหาร ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center :EOC) โดยให้แต่ละหน่วยส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานที่ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเมื่อสถานการณ์รุนแรงต้องปฏิบัติการตลอด 24 ชม. ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวจะเฝ้าติดติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศ ปริมาณฝนที่ตก รวมถึงปริมาณน้ำในพื้นที่ทั้งในลำน้ำหลักและลำน้ำสาขา เพื่อการแจ้งเตือนและเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ยังต้องทำหน้าที่ในการประสานข้อมูลการปฏิบัติงาน การรายงานเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจัดระบบการสื่อสารจากศูนย์จังหวัดไปยังอำเภอและในชุมชนหมู่บ้านให้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯนี้มีหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดเป็นเลขาฯคณะทำงานโดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป.

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959