ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

สมเด็จพระสังฆราช ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชแห่งสปป.ลาว ในโอกาสเสด็จเผยแผ่สู่แดนอารยะ วัดยานนาวาจัดที่ประทับถวาย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 17.00 น.สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร (พระสังฆราช สปป.ลาว) แห่

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959