ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

อพวช. ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดนิทรรศการ “เล่น…เรียน…รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย”
ชวนค้นหาวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดนิทรรศการและกิจกรรม “เล่น…เรียน…รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไปในสังคม โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
1 มิถุนายน 2561 อยุธยา – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสังคม แต่การจะสร้างความตื่นตัวด้าน วทน. อย่างมีพลังต้องอาศัยหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งในการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้กับสังคม การได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในการสนับสนุนพื้นที่จัดงาน จึงน่าจะเป็นอีกพลังในการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้ประชาชน เยาวชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก อันจะนำไปสู่การเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” ต่อไปในอนาคต”
สำหรับนิทรรศการ “เล่น…เรียน…รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ผู้เข้าชมจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากของเล่นในอดีต พร้อมได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทยประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาตามหมวดหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น แรงและการเคลื่อนที่ เสียง และความเฉื่อย ที่มีอยู่ในของเล่น ภูมิปัญญาไทยชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กำหมุนวงกลม จักจั่นเสียงใส และคอปเตอร์ไม้ไผ่ เป็นต้น ตลอดจนได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนุกไปกับการประดิษฐ์ของเล่นทำมือด้วยตนเองอีกด้วย
คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย การนำนิทรรศการ “เล่น…เรียน…รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” มาจัดแสดงที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไปในสังคม โดยศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค พร้อมเปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้า เพื่อต่อยอดจินตนาการความรู้ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท 

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959