ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เกษตรกรยุคไม่ร่วมใจ หยุดเผา ใช้วิธีการไถกลบทดแทนการเผา ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดการเผา ลดหมอกควัน ลดต้นทุนการผลิต ทำการเกษตรปลอดภัย ไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นเมืองสีเขียว

เกษตรกรยุคไม่ร่วมใจ หยุดเผา ใช้วิธีการไถกลบทดแทนการเผา

ผู้ใดเผาเศษวัสดุการเกษตรหรือเผาในพื้นที่เกษตรกรรม มีความผิดมาตรา 220 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

เกษตรกรยุคไม่ร่วมใจ หยุดเผา ใช้วิธีการไถกลบทดแทนการเผา

พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร กรมพันนาที่ดิน ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจุดที่คาดว่าเกิดการเผาไหม้ เศษวัสดุทางการเกษตรทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2558-2562 ซึ่งมีมากว่า 79,266 จุด โดยเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห็ในระดับตำบลหาความซ้ำซากของการเกิดจุดความร้อนในแต่ละพื้นที่แล้ว สามารถบ่งบอกได้ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตรได้

เกษตรกรยุคไม่ร่วมใจ หยุดเผา ใช้วิธีการไถกลบทดแทนการเผา

อะไรจะเกิดขึ้นกับดินหลังถูกเผา การชะล้างพังทลายดินสูง อินทรียวัตถุลดลง เศษซาก รากพืชสูญหาย โคลงสร้างดินไม่ดี เนื้อดินจับตัวแน่น แข็ง รากพืชแคระแกรน หาอาหารลดลง อ่อนแอ ช่องว่างดินลด 4.1 ดินแน่นเพิ่ม 2 เท่า ธาติอาหารลดลง แปรสภาพในรูปที่สูญเสียง่าย PH เพิ่มขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร.02-579-0461

เกษตรกรยุคไม่ร่วมใจ หยุดเผา ใช้วิธีการไถกลบทดแทนการเผา

สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959