ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ทหารกองทัพภาคที1.รวมกับ อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ทีหอประชุมโรงเรียนวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธ
ยา นายพศิษฐ์ อัดรวุฒิบวงศิริ ปลัดอวุโส อำเภอวังน้อย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม รณรง
ค์ โดยมี ร.ท.คำภา โม่มงพุฒ หน. ชุดประสานงาน อำเภอวังน้อย กล่าวรายงาน วัตถุประสง
ค์ เพื่อให้นักเรียน ผู้ใหญ่บ้านกำนัน ประชาชน แด่ท่านประธาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มี ความรักชาติ ศาสนา พระหมหากษัตริย์
ร้อยเอกไพฑูรย์ สุกใส กรมทหารปืนใหญ่ที๒รักษาพระองค รวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประ
ชาชนกว่า60 ท่าน เข้ารวม ผู้อำนวยการโรงเรียนนำนักเรียน ชาย หญิง เข้ารวมกว่า500คนฟังคำบรรยาย รณรงค์ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน จากคณะวิทยากร ทหารจาก กองทหารปืนใหญ่ที ๒ รักษาพระองค์ ทีได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคณะชุดวิทยากร ได้ถ่ายทอด
เรื่องราว ทางปวัตศาสตร์ชาติไทย และนำแนวคิดในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน ในชุด เล่าขาน ตำนานแผ่นดิน โดยใช้เทคนิค แสง เสียงและสื่อผสม ให้นักเรียนทีเข้าฟังเกิดความเข้าใจ ความเป็นมาของชาติตั่งแต่ในอดีตจนประปัจจุบัน และสามารถนำไปเป็นแง่คิดในการปฎิบัตตน ให้พ้นต่อภัยสังคมและภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ๆในปัจจุบัน.
นอกจากนี้ วิทยากร ยังน้ำนักเรียน ทั่งชายและหญิง ให้มาแสดงออก หน้าเวทีเพื่อให้มีจิต
ใจทีกล้าหาร สร้างความสนุกสนาน ให้กับนักเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้านทีเข้าอบรมย์อีกด้วย
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.โทร.081.8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959