ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ.โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร .ร่วมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ… 

โดย.นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และ นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี  นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร นายวิชา จันทร์เชื้อ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงาน

เเละ เจ้าหน้าที่ส่วนต่างฯลฯซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์ และอุทัยธานี รวม 4 จังหวัด จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2561 รวม 2 วัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแบรนด์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้เจริญเติบโตและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพในทุกมิติ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ฯลฯ
พงศภัค นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959