ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning)

กำแพงเพชร นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning)

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมอาคารโรงเรียนอนุบาลตำบลท่ามะเขือ  นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ เป็นประธานพิธี เปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกิจกรรมสนามเด็กเล่นตามหลัก bbl ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning)

โดย นางสาวปรีชารัตน์ เมฆฉาย ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการฯ กล่าวรายงานตามวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วย คณะ ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลท่ามะเขือ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีเปิดฯ

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning)

 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้ รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมนักศึกษาจิตอาสาร่วมกันจัดทำลานกิจกรรม BBL ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning)

 นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายมานพ ปัทมาลัย ได้กล่าวถึงโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรม สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาสมองให้สอดคล้องกับหลักการทำงานตามธรรมชาติของสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับเด็กในวัยเรียน

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning)

เพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพของตนเองมีความสามารถในการเรียนตลอดจนถึงการทำงาน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้ ในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning)

และเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุขในการเรียนรู้ตามโครงการฯ

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลัก BBL ( Brain based Leaning)

วิโรจน์ 999 นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ กำแพงเพชร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959