ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กรมทางหลวงชนบท เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 5 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เป็นโครงการที่ กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง บรรเทาและแก้ไขปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ในการบรรเทาปัญหาจราจร เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง รองรับการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จึงได้แนวเส้นทางและรูปแบบโครงการเบื้องต้น

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี โดยกำหนดให้มีการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน รวมทั้งนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่มาปรับปรุงการออกแบบเพื่อลดผลกระทบ ภายใต้หลักวิศวกรรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ด้วยเหตุนี้ จึงจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องและกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการออกแบบและการศึกษาด้านอื่น ๆ ของโครงการให้มีความเหมาะสม รอบคอบ และได้รับการยอมรับจากประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยที่ผ่านมาได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ พื้นที่ศึกษา ลักษณะโครงการ และขั้นตอนการศึกษา การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการ การประชุมสัมมนาโครงการ เพื่อสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปแนวเส้นทาง รูปแบบโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขั้นตอนต่อไปคือการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวเส้นทางและรูปแบบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสรุปผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 5 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล ตำบลบางกระสออำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทัศวรรณ สัมพันธารักษ์ และนางสาวปฏิมา ใช้ช่ำชอง

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2948 6014 – 8 โทรสาร 0 2948 6013

E-mail : pdc_con@yahoo.com

Website : www.สะพานสนามบินน้ำ.com

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959