ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
สพฐ.นำกลยุทธ์ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ประชุมขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่)  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ของ สพฐ. ให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้อำนวยการศูนย์ HCEC ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมจำนวน 81 คน 

สพฐ.นำกลยุทธ์ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ประชุมขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 17 จังหวัดภาคเหนือ

นำกลยุทธ์ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง มาใช้โดยคาดหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับ การพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งนโยบายแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการศึกษากำลังสอง  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สพฐ.นำกลยุทธ์ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ประชุมขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.เชียงราย เขต1

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959