ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรงไฟฟ้า วังน้อยมอบทุนให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน
เมื่อเวลา14.30.น ของวันที 31สิงหาคม 2560 ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย ฝ่ายผลิต 32หมู่10 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้อำนวการโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี จำนวน 27 โรงเรียน รวมจำนวน 114 ทุน มีนายสานิตรย์ กุศลไพศาล หัวหน้าแผนก ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ของโรงไฟฟ้าวังน้อย กล่าวรายงาน มีคณะครู อาจารย์ นักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 100 ท่าน สำหรับทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นทีรอบๆ โรงไฟฟ้าวังน้อย 3 จังหวัด ทางโรงไฟฟ้ายังเห็นความสำคัญ ของเยาวชนเด็กๆ นักเรียนทีเรียนดีแต่มีฐานะยากจน ทีกำลังเติมโตขึ้นมาได้ให้กำลังใจ ให้มีความรู้ ทางด้านการศึกษาและทางด้านการกีฬาให้เด็กๆมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ขณะที่ทางโรงไฟฟ้ายังให้การสนับสนุนทางด้านการกีฬาฟุตบอล นำเด็กแต่ละโรงใน 3 จังหวัด นำเด็กมาแข่งคันฟุตบอลกัน เพื่อให้เด็กร่วมกันแข่งขันกันให้รู้จักกัน ให้รู้แพ้รู้ชนะ สุขภาพ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างให้เด็กเยาวชนให้เป็นเด็กดีของชาติต่อไป
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.081-875-6403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959