ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียงระดับจังหวัด | www.nonthaburee.com

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฏิบัติการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบูรณาการ การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 โดยมีสื่อมวลชน ผู้จัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกว่า 100 คน

สำหรับกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็จัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังอยู่ในฐานะยากจน พื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ อันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความยั่งยืน

กิจกรรมครั้งนี้ก็มีวิทยากร มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้สื่อมวลชน ผู้จัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ นำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งสื่อ ONAIR / ONLINE และ ONGROUND

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสื่อดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชนจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิคือ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, พันโทวัลลภ แตงสาขา กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี, นายอาทร พิมชะนก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมกันนี้ยังมีการศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พื้นที่อำเภอบางกรวย และ อำเภอไทรน้อย อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลภาพทีมสื่อมวลชนจังหวัดนนทบุรี

เบิ้ม เมืองนนท์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959