ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงาน“มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ครอบครัวไทยมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน”ภายใต้หัวข้อ : สังคมหลากหลายวัฒนธรรมที่นนทบุรี” (Multicultural society in Nonthaburi : พี่หลากหลายนะ น้องไหวหรอ??) การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2562 โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มอาชีพดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรีทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในวันนี้ สค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะเป็นต้นแบบการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ในการพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว การพัฒนาชุมชนและสังคมการจัดงาน มหกรรมตลาดนัดฯ ในวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้กลุ่มอาชีพ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากลุ่ม สู่มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ และแนวทางการสร้างรายได้ โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็น ความต้องการซึ่งกันและกัน และกลุ่มอาชีพจะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาปรับปรุง ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงเป้าหมายนายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสเปิดบ้านให้ทุกภาคส่วนที่เคยร่วมงาน เคยสนับสนุนศูนย์ฯ ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้วย ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านอีกครั้ง ที่ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มสตรีในการพัฒนาอาชีพ จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกจำหน่ายได้ขอบคุณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นมา ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพเป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี กล่าวว่า ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด สค. ได้ดำเนินการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีการบริการใน 2 ลักษณะ คือ

1.การฝึกอาชีพภายในสถาบัน ด้วยหลักสูตรที่มีระยะเวลา 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน ด้วยหลักสูตรต่างๆ อาทิ เสริมสวยสตรี อาหารและเบเกอรี่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี นวดแผนไทย และชงกาแฟและเครื่องดื่ม เป็นต้น2.การฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ตามความต้องการของกลุ่มสตรีในชุมชน ที่รวมตัวกันเพื่อสร้างอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเอง ผ่านโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน) และโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี การสร้างกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งนั้น จำเป็นต้องมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็นที่รู้จัก มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ดังนั้น จึงได้จัดงาน มหกรรมตลาดนัดฯ ครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว
2) ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันตามความต้องการของตลาด

3) เพื่อเปิดเวทีและเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย 4)เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการพัฒนาอาชีพของศูนย์ฯ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการอาชีพและฝึกทักษะอาชีพ การจัดเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานอาชีพ การมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มอาชีพดีเด่น 9 กลุ่ม ศิษย์เก่าดีเด่น 7 ราย และหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ 10 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมี การจัดมหกรรมอาชีพ ตลาดนัดสินค้า จากผลงานของกลุ่มอาชีพ 15 จังหวัดภาคกลาง การให้บริการตัดผมชาย เสริมสวย และบริการนวดแผนไทย สำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย นางลักษณา กล่าวในตอนท้าย ผู้เข้าร่วมงาน 400 คน ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ฯ สถาบันการศึกษา กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959