ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ประวัติความเป็นมาวัตรนี้สร้างโดย ภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห์ ตั้งแต่ พ.ศ.2501 โดยซื้อที่ดินจากพระนางเจ้า อินทรศักดิศจี เคยเป็นพระนางเจ้าในรัชกาลที่6 แล้วก่อสร้างเป็นวัตร สำหรับผู้หญิง บนเนื้อที่ 6 ไร่ ริมถนนเพชรเกษมใช้ชื่อว่า วัตรทรงธรรมกัลยาณี แปลว่าสถานที่ที่ผู้หญิงปฏิบัติธรรม หลวงย่าภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ ปฐมาจารย์ ของวัตรแห่งนี้เริ่มต้นชีวิตนักบวช โดยการปลงผมได้รับศีลที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จากท่านเจ้าคุณพรหมมุนี(ผิน สุวโจ) พ.ศ.2499 ต่อมาเดินทางไปอุปสมบทที่ไต้หวัน พ.ศ.2514 นับเป็นภิกษุณีไทยรูปแรก ท่านได้สร้างฐานภิกษุณีสงฆ์และเผยแผ่ธรรมะโดยออกวารสารพุทธศาสนาติดต่อกันมา 32 ปี มรณภาพเมื่ออายุ 95 ปี พ.ศ.2546 รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บุตรี สละชีวิตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกบวช พ.ศ.2544 และอุปสมบทเป็นภิกษุณีเถรวาทรูปแรกของไทย พ.ศ.2546 ฉายา”ธัมมนันทา”โดยสืบสายจากสยามวงศ์ วัดดัมบุลละ ประเทศศรีลังกา เป้าหมายของวัด

วัตรทรงธรรมกัลยาณี มูลนิธิพุทธสาวิกา ''สร้างคน สร้างงาน เพื่อสานธรรม''

1.สืบสานพระพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่พระธรรมวินัยมีการพิมพ์วารสารและหนังสืออย่างสม่ำเสมอสำหรับชาวไทยและต่างชาติ

2.สร้างความตระหนักในการในภารกิจของพระพุทธเจ้าในการประดิษฐาน พุทธบริษัท 4 ให้มีภิกษุณีสงฆ์เพื่อความสมบูรณ์ของพุทธบริษัท4

3.สร้างชาวพุทธที่มีคุณภาพโดยเน้นการปฏิบัติที่เริ่มจากตนเองเพื่อรากฐานที่มั่นคงสำหรับสังคมพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.สร้างความตระหนักในภาระหน้าที่ ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มจากตัวเรา

5.ดูแลสุขภาพกายและจิตของสมาชิก บรรยากาศภายในวัตร

วัตรทรงธรรมกัลยาณี มูลนิธิพุทธสาวิกา ''สร้างคน สร้างงาน เพื่อสานธรรม''

1.ที่พักสะดวกบรรยากาศสวนอันสงบเงียบและร่มรื่น

2.เป็นสถานที่ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมเนื่องจากเป็นวัตรแรกสำหรับผู้หญิงจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้เป็นสัปปายะสำหรับสตรีโดยตรง

3.สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นและทำสมาธิร่วมกัน 

4.ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานสำหรับค้นคว้าทางพระพุทธศาสนามีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 9,000 เล่ม  

5.พระวิหารพระไภษัชยคุรุฯในสวนสมใจนึกด้านหลังเปิดให้ทำสมาธิตลอดทั้งวัน

6. พระอาจารย์ให้คำปรึกษาทั้งในด้านปฏิบัติและให้ความรู้ทางธรรม กิจกรรม  

วัตรทรงธรรมกัลยาณี มูลนิธิพุทธสาวิกา ''สร้างคน สร้างงาน เพื่อสานธรรม''

1.วารสารพุทธสาวิกาเป็นจดหมายข่าวที่ออกรายไตรมาสติดต่อขอสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ของวัตร 

2.เผยแผ่คำสอนพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติโดยใช้สื่อทั้ง YouTube และออนไลน์ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ     

3.โครงการพุทธสาวิกาจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 3 วันหลักสูตรตามคำขอหลักสูตรพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งละ 7 วันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล

4.การปฏิบัติเพื่อเยียวยารักษาโดยขอบารมีพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุฯ ครั้งละ 7 วันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล

5.ถวายกองทาน สวดมนต์ ทำสมาธิทุกวันพระ และวันอาทิตย์เวลา 10.30 น.

6.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลวงแม่รับนิมนต์ไปสอนและประชุมตามภารกิจของภิกษุณีเป็นประจำรับนิมนต์แสดงธรรมตอบคำถามทางโปรแกรม zoom

7.อบรมสมาชิก ศิษย์ โพธิอาสา เพื่อสร้างฐานความรู้และการปฏิบัติให้ตรงและจริงจังขึ้น

8.โครงการจากใจสู่ใจแจกข้าวสารอาหารแห้งในช่วงวิกฤตโควิด 19

9.พิธีบรรพชาสามเณรีระยะสั้นเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้สัมผัสศึกษาชีวิตนักบวชด้วยตนเองจัดขึ้นวันที่ 6 เมษายนและ 5 ธันวาคมของทุกปีขอใบสมัครล่วงหน้าทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์

10.รับสมัครสตรีผู้ปฏิบัติธรรมระยะยาวเพื่อสร้างฐานกำลังสำหรับสตรีให้มีสถานที่ศึกษาปฏิบัติและสร้างโอกาสในการรับใช้พระศาสนา

วัตรทรงธรรมกัลยาณี มูลนิธิพุทธสาวิกา ''สร้างคน สร้างงาน เพื่อสานธรรม''

การสนับสนุน ท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ(การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการพิมพ์หนังสือและวารสารการจัดทำหนังสือคำสอนต่างๆและการอบรม)ด้วยการบริจาคเข้ากองทุนของวัตรทรงธรรมกัลยาณีและมูลนิธิพุทธสาวิกาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยโอนเข้าบัญชีกองทุนวัตรทรงธรรมกัลยาณีเลขที่บัญชี 649-228-591-1 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขานครปฐม  เพื่อความสะดวกในการเข้าชมเป็นคณะโปรดติดต่อล่วงหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของวัด  โทร 034-258-270   facebook : วัตรทรงธรรมกัลยาณี    ww.thaibhikkhunis.com

วัตรทรงธรรมกัลยาณี มูลนิธิพุทธสาวิกา ''สร้างคน สร้างงาน เพื่อสานธรรม''

เบนซิน จองสี นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959