ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 912 สิงหามหาราชินี

วันนี้ (10ส.ค.60) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ,นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต,นายไพบูรณ์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ,ชุมชนชาวประมง ,ประชาชนในท้องถิ่น ,หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85พรรษา และเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมใจการอนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทัพยากรสัตว์น้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไปและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนชาวประมง ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยสัตว์น้ำที่ปล่อยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตประกอบด้วย พันธุ์กุ้งทะเล จำนวน หนึ่งล้านตัว พันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน หนึ่งหมื่นตัว
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนชาวประมงท้องถิ่น และประชาชนทุก หมู่เหล่า อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959