ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สานต่อนโยบายจังหวัด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ พร้อมให้บริการประชาชน เช้าวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ศาลากลางจังหวัด ) ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่  ทั้งการเก็บขยะ  เก็บกวาดใบ้ไม้  ถอนหญ้า  และตัดแต่งต้นไม้  ทั้งนี้ เพื่อให้สถานที่ราชการเกิดความสะอาด  สวยงาม และน่าอยู่  พร้อมที่จะให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการอยู่เสมอ  สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดฯ ตามโครงการ “ อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์  บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ”ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของ นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสะอาดและน่าอยู่  ให้สมกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก  โดยเริ่มต้นจากการทำความสะอาดบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองให้เกิดความสะอาดก่อน  จากนั้นก็ร่วมกันสานต่อไปในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  จนถึงระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปจะมีการต่อยอดกิจกรรม  โดยการร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดฯ  อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์  เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความสะอาดอยู่เสมอ  นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959