ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

พิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
พิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565  เวลา 07.30 น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10) ตามโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ ประจำปี 2565

พิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
พิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรมให้ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นได้รู้จักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนมีความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ณ วัดทองบ่อ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
พิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

   โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านโพ ขนอนหลวง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ชาญ ชูกลิ่น รายงาน

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959