ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561 ณ สนามกีฬา แห่งความสุขของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้จัดการแข่งขันกีฬา ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประจำปี 2561
นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ตามที่เทศบาลตำบลทั้ง 5 แห่งได้แก่ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย เทศบาลตำบลสลกบาตร เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เทศบาลตำบลไทรงามและเทศบาลตำบลปากดง ได้บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประจำปี 2561 โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขันกีฬาในปีนี้เทศบาลตำบลพรานกระต่ายเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ อสม.
2.เพื่อสร้างความรักความสามัคคีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
3.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยและห่างไกลยาเสพติ
หลังจากการพิธีเปิดแล้ว แต่ละเทศบาลได้จัดการแข่งขันประกวดแดนเซอร์โดยเริ่มตั้งแต่
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นการแสดงโชว์ พิธีเปิดเริ่มขึ้น ฝนก็เริ่มตกเล็กน้อย แต่ก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเปิดการแข่งขันกีฬาและในการประกวดแดนเซอร์ของแต่ละเทศบาลแต่อย่างใด
หลังจากนั้นก็เริ่มการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ส่วนในภาคบ่ายจะเป็นกีฬาพื้นบ้าน การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยดี สร้างความสนุกสนานให้กับสมาชิก อสม. แต่ละเทศบาล ขอขอบคุณเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพและจัดการดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

Cr.ภาพ/ข่าว สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959