ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดงาน”อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล” ณ แปลงนาเกลือ ต.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมเปิดงาน”อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล” ณ แปลงนาเกลือ ต.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.นาย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล”ประเพณีทำขวัญนาเกลือ”โดยมี นาย นวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร,นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนให้การต้อนรับและร่วมเปิดงานในครั้งนี้ บริเวณ แปลงนาเกลือ นายคทาวุธ บุญมา หมุ่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรสามารถแข่งขันได้อย่างภาคภูมิทั้งในระดับประเทศและสากล โดยวางแนวทางการพัฒนาตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเกลือด้วยวิธีการที่ทันสมัย นับเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ร่วมกับการสร้างความเป็นสิริมงคล และความมั่นคง สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตกับการประกอบอาชีพทำนาเกลือตามความเชื่อดั้งเดิมของการเกษตรกรนาเกลือ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีทำขวัญเกลือ” ขึ้น ณ แปลงนาเกลือของ นายคทาวุธ บุญมา เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับประเพณีที่สำคัญของการทำนาเกลือทะเล ประกอบด้วย 2 ประเพณีสำคัญ คือ ประเพณีการทำขวัญเกลือ จัดขึ้นเมื่อได้ผลผลิตเกลือเป็นครั้งแรกในฤดูกาลทำนาเกลือ ซึ่งชาวนาเกลือจะหาบเกลือเข้าเก็บในยุ้งเกลือเพื่อรอจำหน่าย โดยบูชาเทวดาและเจ้าที่รวมไว้ 3 ที่ ได้แก่ ศาลเจ้าที่ ยุ้งเก็บเกลือ และศาลพระภูมิ

เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพระแม่ธรณี เทวดา เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำนาเกลือรอบต่อไปให้ได้ผลดี  และอีกประเพณีหนึ่ง คือ พิธีแรกนาเกลือ คือ การประกอบพิธีกรรมการเริ่มทำนาเกลือในฤดูกาลใหม่ เพื่อสร้างความสิริมงคลตามความเชื่อของชาวนาเกลือว่าจะทำให้ได้ผลผลิตเกลือจำนวนมากในฤดูกาลนั้น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปล่อยน้ำเค็มเข้านา  ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือหลังออกพรรษาของทุกปี อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเพณีสำคัญของการทำนาเกลือทะเล นิยมจัดในวันพฤหัสบดีหรือวันธงชัย เนื่องจากเป็นวันสิริมงคล ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่ดีตามความเชื่อแต่โบราณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ประนพ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.เพชรบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959