ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

ธนาคารน้ำใต้ดิน อำเถอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุ จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการ ตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำไปจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในตำบลวังหามแห ด้วยนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ วิธีการขุดเจาะ เพื่อระบายน้ำลงไปเก็บไว้ใต้ดินหรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งทางอำเภอได้รับการสนับสนุน งบประมาณตามแนว ทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดให้ตำบลวังหามแห เป็นตำบลนำร่องในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ ทางอำเภอขาณุวรลักษบุรี จึงได้จัดเตรียมการต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจติดตามโครงการดังกล่าว
วันที่19กันยายน 2560 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล วังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ข้าราชการ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห สมาชิกฯ คณะทำงาน สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ นำโดย ดร.เร่งรัด สุทธสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ,นายรัชกฤช อถิภัทรฐากร ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณส่วนย่อย จังหวัดกำแพงเพชร และประชาชน คอยต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เวลา14.00 น. นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้กล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านกุลดา พันธ์เตี้ย
เวลา14.30น. นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห บรรยายสรุปโครงการ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจ ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
โดย สังเขป ตำบลวังหามแหมีพื้นที่ทั้งหมด 55,943 ไร่ 12 หมู่บ้าน 2,781 ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 79 .26 ของจำนวนทั้งหมดสภาพพื้นที่การเกษตรตำบลวังหามแห เป็นพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนและมักเกิด ปัญหาน้ำท่วมหลากในช่วงฤดูฝนไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้กินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลกระทบในการทำการเกษตรทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรง ชีวิตความเป็นอยู่และเกิดปัญหาซ้ำซากของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแหจึงมีแนวคิดการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ แหล่งน้ำใต้ดินขึ้นเป็นอีกกนึ่งแนวคิดที่กักเก็บน้ำไว้ใต้พื้นดินโดยใช้หลักการเติมน้ำลงใต้ดินเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในชั้นหินที่อุ้มน้ำและในชั้นหินกรวดทรายแล้วสูบขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งฝนทิ้งช่วง โดยรวมแล้วจึงเรียกง่ายๆว่า “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ซึ่งมีแบบระบบปิดและระบบเปิด
อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้เล็งเห็นผลการดำเนินงาน ที่ชัดเจน ของตำบลวังหามแหซึ่ง ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนนำมาปรับ ประยุกต์ ใช้ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จึงประสาน ของบประมาณ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจในประเทศเพิ่มเติม เพื่อนำไปจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ตำบลวังหามแหจำนวน 14 โครงการ 7 หมู่บ้าน ประกอบกับให้เกิดความคุ้มค่าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทำโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็ก โดยให้ขุดจากก้นสระลงไปเป็นหลุมลึก 3 หลุมเป็นสามเหลี่ยมหรือแบบสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าจนไปถึงชั้นหินอุ้มน้ำโดยการไปเชื่อมต่อระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด โดยได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 5 แห่ง เกิดประโยชน์สูงสุดน้ำสระขนาดเล็กจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่มีวันแห้งในช่วงฤดูแล้ง

เวลา15.00น หลังจากฝังบรรยายสรุป ท่านกุลดา พันธ์เตี้ย ได้เดินทางไป เยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 2 แห่ง ในระหว่างเยี่ยมชมโครงการฯ นายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ได้เป็นตัวแทนสื่อมวลชลและประชาชน ได้กล่าวขอบคุณและ สอบถามถึงความรู้สึกและความเห็นชอบจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดถึง หลักการ ธนาคารน้ำใต้ดิน และโครงการฯ ที่ทาง อำเภอขาณุวรลักษบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ได้ดำเนินการขณะนี้
ท่านกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวถึง ในภาพรวมของการดำเนินโครงการฯ เป็นประโยชน์ ในภาพรวมของประชาชนในอนาคตที่จะ ได้มีน้ำไว้ใช้ในการ ประกอบอาชีพทาง ทำการเกษตรและแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและพื้นที่ขาดน้ำไว้ใช้ ที่สามารถเห็นผลได้ยั่งยืนในอนาคต เป็นที่น่าพอใจ หลังจากนั้นท่านได้เดินทางกลับ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ได้ฝากถึงประชาชนท่านใดที่สนใจ เยี่ยมชมโครงการ ได้โดยการติดต่อโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห โดยท่าน นายกไฉน อำไพริน
วิโรจน์ ประชาไท /รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959