ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่27มกราคม2561เวลา09.00นณ.โรงแรมเพชรโฮเต็ล จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพีธี การสัมมนา “โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และซักซ้อมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร”ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร และสื่อมวลชน วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยถือได้ ว่าเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ นำนโยบายของรัฐบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปปฎิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สังคมสงบเรียบร้อย ประเทศมั่นคง

จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรของกรมการปกครองจะต้องไปรับการพัฒนาสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐบาลอย่างแท้จริง ดังนั้นข้าราชการต้องมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐจึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จึงขอให้ทุกท่านให้ความสนใจเพื่อจะได้นำนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บังคับบัญชาไปฏิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่และเพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติต่อไป การสัมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย เสริมสร้างคุณธรรม,จริยธรรม จากผู้ว่าราชการกำแพงเพชรจำนวนมาก

พงศภัค ประชาไท รายงาน(กำแพงเพชร)

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959