ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ผช.ผบ.ทบ) และคณะเดินทางมาตรวจการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ.ค่ายทหารกองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก แผนกส่งกำลังเสบียง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโครงการเดินตามลอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) ในพื้นที่แผนกส่งกำลังสะเบียงกก.พร.ทบ. ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปารมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิสร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหารและเป็นไปตามพระราโยบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ยึดทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักๆ ไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชนเมื่อประสพภัยพิบัติหรือขาดแคลนการดำเนินการโครงการตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) ดำเนินการในพื้นที่จำนวน 320 ไร่ มุ้งเน้นการผลิตเม็ดพันธุ์ผักประเภทต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเมื่อประสพภัยพิบัติหรือขาดแคลน ระยะเวลานการดำเนินการ ดำเนินการตั้งแต่ปี 62 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการตามรอยเท้าพ่อ การเกษตรกรรมได้แก่ การปลูกพริกจินดา การปลูกไม้ผล การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลื้ยงไส้เดือน การปลูกหญ่า 4 สายพันธุ์ การปลูกถั่วมะแฮะ การปตุสัตว์ ได้แก่ การเลื้ยงแพะพันธุ์ แบล็ค เบงกอล การเลื้ยงแกะ การเลื้ยงเป็ดไข่ การเลื้ยงไก่ การเลื้ยงหมูป่า การเลื้ยงจิ้งโกร่ง การเลื้ยงปลานิลจิตรลดา การเลื้ยงปลาหมอเทศ การเลื้ยงกบนา ฯลฯ การดำเนินงานตามโครงการตามรอยเท้าพ่อ ของ กก.ทธ.ทบ.เป็นการสนองตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 ในการเสริมสร้างให้ราฏรมีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขี้น จึงเห็นควรอนุมัติ ดำเนินการโครงการตามรอยเท้าพ่อ ( เกษตรอินทรีย์) ในพื้นที่แผนกส่งกำลังเสบียง กก.พธ.ทบ. ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศุภเดช ธนูศร /ข่าว/นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959