ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือ

จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือ

จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 ที่ห้องกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดไว้ว่า “เกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในอีก 5 ปีข้างหน้า คือระหว่างปี 2566-2570

จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือ

โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระดับชุมชน ตำบล ท้องถิ่น สู่ระดับอำเภอ และจังหวัดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดผ่าน แบรนด์น้องเหน่อ รวมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบ New Normal โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน จำนวน 200 คน จะได้นำสิ่งที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัดต่อไป

จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือ
จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือ

สำหรับการจัดแถลงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาจังหวัด ในช่วงปี 2566-2570 การขับเคลื่อนและส่งเสริมแบรนด์น่องเหน่อให้เป็นอัตลักษณ์จังหวัด ตลอดจนการพัฒนาจุดเน้นของจังหวัด 5 ด้าน ได้แก่ เมืองอาหารปลอดภัย เมืองประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เมืองสมุนไพร เมืองดนตรีและเมืองกีฬา ให้บรรลุตามเป้าหมาย

การพัฒนาจังหวัดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมุ่งสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการแสดงผลงานโครงการที่โดดเด่นของจังหวัดแล้วยังมีการเสวนาหัวข้อ “ก้าวต่อไป สุพรรณบุรี” โดยนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบถรี ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา นางสาวธิติยา ภัทรโกศล ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี นายเกษมชัย แสงสว่าง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือ
จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ทุกภาคส่วนพร้อมให้ความร่วมมือ

และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ก้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่สื่อมวลชนด้วย โดยมี น.ส.รัชนีกร โพธิ์ไพจิต ผู้สื่อข่าวประชาไทนิวส์ออนไลน์ รับมอบประกาศนียบัตรจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี

ทีมข่าว สุพรรณบุรี นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959