ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เป็นโรงเรียนระดับ อาชีวศึกษา ก่อตั้งโดยกองทัพบกในปี พ.ศ.2509 เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและสาขาวิชาช่างอากาศยานในปัจจุบันโรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ที่ 120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. มุ่งเน้นปลูกฝังในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการและการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถประกอบอาชีพ และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเปิดรับสมัครนักเรียน–นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 ธันวาคม 2562 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2550-9215-6 หรือ เว็บไซด์ www.ate.ac.th หรือ Facebook โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.เพราะคุณภาพชีวิตมีจุดเริ่มต้นจากรากฐานการศึกษา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จึงมีเป้าหมายการดำเนินการตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกองทัพบกที่ต้องการสนับสนุนการศึกษา ตลอด 53 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนมุ่งมั่นผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาของโรงเรียน คือ “มีวินัย สนใจวิชาการ สรรค์สร้าง คุณธรรม”

สมศักดิ์ ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959