ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายฉัตร​ชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวง​, อธิบดี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดทั้งนี้ เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรจะได้ถือปฏิบัติ​อย่างเคร่งครัด พร้อมบูรณาการทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตาม/เร่งรัดการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวง​มหาดไทยกำหนดไว้ต่อไป

พงศภัค ข่าว นสพ.ประชาไท

Cr.หนุ่ม ราชสีห์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959