ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จังหวัดกำแพงเพชร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

เมื่อวันพฤหัสบดีที 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) จังหวัดกำแพงเพชร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกันจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ พื้นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขาธิการคณะธรรมยุต รักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ประธานพิธีฝ่ายพระสงฆ์ และ นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีฝ่ายฆราวาสโดยเวลา 11.00  น. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่อาราธนามาในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 12.30 น. ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดาบูชาฤกษ์ โดย พระครูสุริยาเทเวศร์ พราหมณ์หลวง เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เวลา 13.00 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขาธิการคณะธรรมยุต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ประธานพิธีฝ่ายพระสงฆ์ และพระสงฆ์ เข้าสู่มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานพิธีฝ่ายพระสงฆ์พร้อมด้วย นายศิวะ แสงมณี ผู้แทนคณะเจ้าภาพ นายวัลลภ  เจียรวนนท์ ผู้แทนทุนนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าถวายสักการะ และกราบเรียนถวายรายงาน การก่อสร้างอาคารสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ต่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

จากนั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์ นายศิวะ แสงมณี นายวัลลภ เจียรวนนท์ อธิการบดีฯ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชรข้าราชการ ผู้แทนอำเภอต่างๆ และพุทธศาสนิกชนร่วมถือสายสูตรในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จำนวน 116 รูป

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประทานสัมโมทนียพจน์ ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ และประทานหนังสือ “พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และสิ่งมงคลสักการะ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และประทานสิ่งมงคลสักการะแก่คณะเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติที่มาในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ จากนั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปลูกต้นมะตูม ต้นไม้มงคลเป็นที่ระลึก

พระราชญาณปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีดำริและดำเนินการก่อสร้าง  อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณณะสังวร” ณ พื้นที่ตั้ง พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อการน้อมถวายเป็นพระกุศล  เทิดพระเกียรติเฉลิมพระนาม  สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง วชิรญาณณะสังวร และเป็นการร่วมแรงกายแรงใจ สนองพระสังฆราชูปถัมภ์ แห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงมีต่อชาวกำแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา  พระราชญาณปรีชา ได้นำคณะ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บริหารและพุทธศาสนิกชน เชิญแผ่นศิลาฤกษ์และไม้มงคล  เข้าถวายแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต   ณ อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณะสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ สำหรับนำมาประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์ ณ สถานที่แห่งนี้.

พงศภัค ทีมผู้สื่อข่าว นสพ.ประขาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959