ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30น.ณ.หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิล รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561
โดยคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ อาจารย์ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์ คณะกรรมการผู้ตรวจ ประเมินฯ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี โดย นายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางทิวาพรรณ สหอารักขา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ประธานชมรมผู้สูงอายุ และชมรมออกกำลังกาย ตลอดจน เครือข่ายชมรม 3 ส. ให้การต้อนรับ

นายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรี ได้กล่าวรายงาน ในการเข้าร่วมประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นปีแรก ที่เทศบาลได้สมัครเข้าร่วมการตรวจประเมิน ในประเภททั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลสำเร็จในการบริหารและการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลได้ดำเนินภารกิจต่างๆ ด้วยความทุ่มเท ทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับการแก้ปัญหา ได้รับการบริการสาธารณะที่ดี อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ยั่งยืน อันจะเห็นได้จากผลการพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาล และผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี ซึ่งเทศบาลได้รับผลประเมินในอันดับต้นๆ และในปีพ. ศ. 2560 ที่ผ่านมา ได้รับผลการประเมินถึงร้อยละ 94.43 เป็นอันดับ 1 ของเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดกำแพงเพชร

และได้แนะนำประธานกลุ่ม /ชมรม ต่างๆ ตลอดจนตัวอย่าง ผู้มีสุขภาพดีจากโครงการ นวัตกรรมท้องถิ่น ” สนุก สุขภาพดี สามัคคีเกิด ด้วยรำวงร่วมสมัย” และเครือข่ายชมรมรำวง 3 ส ที่เข้าร่วม จำนวน 9 ชมรม จุดเริ่มต้น ของ นวัตกรรม เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2557 โดยการรวมตัวของประชาชน ในชุมชนที่มีความสนใจการออกกำลังกายมุ่งเน้นกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีลักษณะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยเกิดจากความต้องการของประชาชน เห็นการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน เกิดเป็นชมรมขึ้นมาใช้ชื่อว่า “ชมรม 3 ส.ขาณุวรลักษบุรี” เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งมีคำว่า 3 ส.(สนุก สุขภาพดี สามัคคีเกิด) หลังจากที่ท่านนายกฯกล่าวรายงานให้ผู้ตรวจประเมิลทราบ
หลังจากนั้น พิธีกร นำโดยนายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรี และนางวิลาวรรณ ยิ้มศิลย์ รองปลัดเทศบาลฯ ได้นำเสนอการแสดงของชมรมต่างๆ  การออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ ชมรมรำไม้พลอง และชมรมออกกำลังกายแอโรบิค และการรำวงของชมรมรำวง 3 ส.ทุกเครือข่ายที่ร่วมแสดงให้ผู้ตรวจประเมิลฯและผู้ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959