ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายกไฉน อำไพริน กล่าวต้อนรับคณะท่านนายอำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ดร. เร่งรัด สุทธิสน ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ

“ธนาคารน้ำใต้ดิน”
สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในตำบลวังหามแห วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ได้ต้อนรับ นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ของอำเภอลานกระบือและผู้ติดตาม เพื่อศึกษาดูงาน “ธนาคารน้ำใต้ดิน “ของตำบล วังหามแห โดย นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห กล่าวต้อนรับ นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ พร้อมคณะ โดย ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำ นิเทศศาสนคุณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ หลักการ และวิธีการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ให้กับคณะ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอลานกระบือที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้ทั้งระบบปิด(ระบายน้ำไร้ท่อ)และระบบเปิด เกี่ยวกับ การเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ ในยาม ไม่มีน้ําใช้ในฤดูแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ตามโครงการของธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากนั้นทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแหได้เชิญคณะ ผู้มาดูงานได้ชมโครงการฯ ที่ทาง อบต.วังหามแหให้ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น สรุปผลการดำเนินงานที่ทำแล้วซึ่งเห็นผลให้กับประชาชนในเขตตำบลวังหามแหได้มีน้ำกินน้ำใช้ในยามฤดูแล้งซึ่ง เห็นผลอย่างยั่งยืนในอนาคต และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากและการขาดแคลนน้ำและมีน้ำใช้ในการเกษตรไม่ขาดแคลนน้ำ
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.