ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ นางสาววิภา บานเย็น กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการค้ำประกันเงินกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  ร่วมด้วย นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาฯ จังหวัด, นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ และนายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ฯลฯ  โดยนางคุณารักษ์ เกษวิทย์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมฯ สำนักงานจังหวัดกำแเพงเพชร และเจ้าหน้าที่ทั้งนี้  สืบเนื่องจากหวัดกำแพงเพชรได้ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นางวิภา บานเย็น ตามระเบียบ/กฎหมายโดยเร่งด่วน … ต่อมาได้รับการติดต่อประสานจาก นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง แจ้งว่า คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ นางวิภา บานเย็นในการนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้เดินทางไปรับมอบเงินช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 410,000.- บาท จากนายบุญเลิศ น้อมศิลป์, นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, นายบุญเรือน มุ่งหามณี ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วยนางน้ำทิพย์ สิงห์ตากล้อง ปลัดเทศบาลฯ และสมาชิกสภา ฯลฯ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรจะได้ส่งมอบเงินแก่นางวิภา บานเย็น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป

พงศภัค นสพ.ประชาไท

Cr.ราชสีห์

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959