ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องประชุมอำเภอชั้น 2 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ

โดยใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นผู้ขับเคลื่อนตามหลักการพื้นที่ร่วมคิดร่วมทำและ ร่วมรับผิดชอบซึ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาชนมีการดูแล และสุขภาพของตนเองอย่างจริงจังโดยใช้แนวคิดเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของรัฐ ประชาสังคม และเอกชนตามแนวทาง “ประชารัฐ”
คณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนด้วยกัน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมแล้วไม่เกิน 21 คนในการขับเคลื่อนฯ ต่อไป

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
Cr. ภาพ/ข่าว อ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959