ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้บริหาร ”IFEC ยื่นเรื่อง กรมพัฒนาฯ ทบทวนคำสั่งขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC พร้อม นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ เข้ายื่นหนังสือถึงนายทะเบียนกรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งผลการพิจารณาไม่รับขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่งบริษัทยื่นเรื่องเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อรับทราบคำสั่งแล้วบริษัทได้ส่งหลักฐาน เอกสาร ขอให้ทบทวนการพิจารณาใหม่ภายในกรอบเวลา 7 วันตามที่กำหนด แต่เอกสารหลักฐานไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาการเร่งรัดออกคำสั่งโดยไม่พิจารณาเอกสารหลักฐานที่บริษัทส่งให้ทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการภายในบริษัท ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกว่าสามหมื่นราย ตลอดจนเจ้าหนี้ของบริษัท ที่บริษัทจำต้องบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน

นายศุภนันท์ กล่าวว่า การพิจารณาคำขอดังกล่าวทำให้กรรมการบริษัทคงเหลืออยู่เพียงเหลือ 3 คน จากที่มีอยู่จำนวน 5 คน จนไม่ครบองค์ประชุม ทำให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารจัดการกิจการบริษัท กระทบต่อการดำเนินกิจการต่างๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ทั้งนี้บริษัทขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทบทวนการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการลาออก และรับคำร้องขอเพิกถอนคำขอจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เนื่องจากกรรมการที่ดำเนินการ ไม่ได้มีหน้าที่และมีมติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างใดให้กระทำการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนและขอเพิกถอนคำขอ จดทะเบียน การกระทำดังกล่าวผู้ถือหุ้นได้ยื่นฟ้องคดีอาญาแล้ว ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 10 กันยายน 2561

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959