ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย(จำกัด) นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ ผอ.ททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารเทศบาลฯ เข้าร่วมแนะนำโครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา” เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต โดยการนำพื้นที่เรือนจำเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาจำนวน 8 ไร่มาประยุกต์จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน จากพันธ์สัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โตโยต้า ทั่วโลก ในการลดผลกระทบเชิงลบให้เป็นบวกมุ่งไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เผยแพร่องค์ความรู้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง ส่งเสริมคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 3 พื้นที่ได้แก่ จ.เชียงราย จ.กระบี่ และ อ.เชียงคาน จ.เลย
สำหรับจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่ 4 บริเวณหน้าตลาดหัวรอภายในงานได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นกว่า 300 คน โดยการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้พรรณไม้ท้องถิ่น อาทิ ต้นกันเกรา ต้นอินทนิล รวมทั้งสิ้นจำนวน 668 ต้นเพื่อเป็นการสื่อถึงระยะเวลาการก่อตั้งเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีแม่หญิงจันทร์วาด และออเจ้านางแย้ม มาแสดงละครโชว์สั้นๆเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดการในพื้นที่สีเขียว 5 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว-การจัดการขยะ-การอนุรักษ์น้ำ-การลดใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก และการเดินทางอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ได้ร่วมรณรงค์ให้เกิดการเดินทางอย่างเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวของอยุธยา โดยรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และการปั่นจักรยานจากเมืองโตโยต้าสีเขียว อยุธยา –อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561 ระหว่างการก่อสร้างเปิดพื้นที่บางส่วนให้จัดกิจกรรมร่วมกับคนในพื้นที่ อาทิ การออกกำลังกายในสวน การจัดตลาดขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและหวงแหนพื้นที่ในชุมชน
นายวุฒิกรฯ กล่าวว่า “โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา”เป็นความตั้งใจของโตโยต้าที่จะนำเสนอการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จุดประกายให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้เกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมพร้อมนำไปสู่การลงมือปฏิบัติขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองสีเขียวให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต ต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท 

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959