ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น

จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในปัจจุบัน เนื่องจากแม่ปุ๋ยทั้งหมดเกือบ 100 % ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงขึ้นอยู่กับภาวะราคาตลาดในต่างประเทศ ประกอบกับราคาปุ๋ยสูงขึ้น เพราะต้นทุนราคาน้ำมันดิบเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งสูงขึ้นประมาณ 30 % ทำให้ราคาปุ๋ยในช่วงที่ผ่านมาสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนดกิจกรรมสนับสนุนการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร” ในการลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมี ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยและสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เพื่อให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยตามโครงการไปจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรในพื้นที่ในราคาถูกกว่าราคาท้องตลาด ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตของตนเองในการใช้ปุ๋ยเคมี ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ต่อมาได้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และปัจจุบันได้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงานและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ แจ้งความจำนงการสั่งซื้อปุ๋ยได้ในราคาพิเศษตามโครงการ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและกรมส่งเสริมสหกรณ์ และดำเนินการตามกลไกการให้บริการของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำ และ ประสานงานการเข้าร่วมโครงการฯ แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งติดตามให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้สั่งซื้อปุ๋ยตามโครงการแล้วต้องจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป เครือข่ายสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น ห้ามจำหน่ายให้แก่ร้านค้าเอกชนในเชิงพาณิชย์เป็นเด็ดขาด รวมทั้งต้องจำหน่ายปุ๋ยตามโครงการในราคาถูกกว่าปุ๋ยที่จำหน่ายในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด โดยสหกรณ์ ได้สั่งซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษตามโครงการ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประสานงานกับกรมการค้าภายในและสมาคมการค้าปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ และนำปุ๋ยตามโครงการมาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ของสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง รวม 207 ราย จำนวน 4,307 กระสอบ (จำนวน 215.20 ตัน) คิดเป็นจำนวนเงิน 3,074,900 บาท ซึ่งเปรียบเทียบราคาในการจำหน่ายปุ๋ยที่จำหน่ายในพื้นที่ในปริมาณเท่ากัน คิดเป็นจำนวนเงิน 3,395,040 บาท ทำให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์  และเกษตรกรในพื้นที่ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถลดต้นทุนการผลิตการเกษตรได้เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 320,140 บาท

นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในการติดตามการดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร” ณ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยการจัดหาปุ๋ยเคมีในราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายให้กับเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้ส่งมอบปุ๋ยราคาพิเศษให้กับสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี เป็นตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อการดูแลเกษตรกรตามโครงการ

นางสาวอวยพร แซ่เฮง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น

นางสาวอวยพร แซ่เฮง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ปุ๋ยช่วยเกษตรกร” ณ สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยการจัดหาปุ๋ยเคมีในราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายให้กับเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น

          นางสาวอวยพร แซ่เฮง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ปุ๋ยช่วยเกษตรกร” โดยการจัดหาปุ๋ยเคมีในราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959